6th Dan (ROKUDAN)

Shihan Ashok Das
6th Dan Black Belt(SKJAI)
C.NO : SKJAI/20/0101

Shihan Mani Sankar Chhatri
6th Dan Black Belt(SKJAI)
C.NO : SKJAI/20/0113